Във връзка със съобщението на официалния сайт на Росгидромет за откриването на радионуклида рутений-106 на територията и в атмосферата на Южен Урал, по инициатива на генералния директор на руската корпорация „Росатом” бе създадена специална междуведомствена комисия. В периода от 29 ноември до 1 декември 2017 г. специалисти от „Росатом”, Института за безопасно развитие на атомната енергетика на Руската академия на науките (ИБРАЕ РАН), както и работна група от Федералната медико-биологическа агенция (ФМБА) на Русия проведоха допълнителна проверка на състоянието на радиационната обстановка на обектите на ФГУП „ПО „Маяк” и радиационния мониторинг, организиран в предприятието.

Комисията анализира бази данни от системите за радиационен мониторинг на ФГУП „ПО „Маяк”. Бяха взети и изследвани проби от почвата за определяне на повърхностно попадане на радионуклиди, бяха направени контролни измервания на мощността на дозите на гама-излъчванията и плътността на потока от бета частици в местността и близките пунктове Аргаяш, Метлино, Новогорний, Худайбердинск, в които Росгидромет между 25 септември и 1 октомври 2017 г. регистрира повишено съдържание на рутений-106. Подборът и измерванията на пробите се извършваха паралелно в лабораториите на ФГУП „ПО „Маяк” и Междурегионалното управление № 71 на ФМБА на Русия (гр. Озьорск) с участието на членовете на комисията.

Измерванията на контролните проби не показаха наличие на рутений-106 (нивото на замърсяване на почвата с рутений-106 е по-ниско от минимално откриваемото), мощността на дозите на гама излъчването и плътността на потока на бета частиците съответстват на естествения фон. Комисията не е открила нарушения в работата на системите за радиационен мониторинг на „ПО „Маяк.

По-рано фиксираните стойности на обемната активност на рутений-106 в пробите на аерозолите, съобщени от Росгидромет, са били в отделни населени пунктове на Южен Урал  и са били между 100 – 10 000 пъти по-ниски от допустимата му за населението средногодишна обемна активност, установена от нормите за радиационна безопасност (НРБ-99/2009). Според резултатите от непрестанния радиационен контрол в предприятията и АЕЦ, разположени в Европа и Южен Урал, концентрацията на рутений-106 в разглеждания времеви период не са превишавали една хилядна от допустимия за населението стандарт.

Тези стойности не превишават и практически съвпадат със стойностите, фиксирани едновременно в този период в Европа. По данни на МААЕ от 13.10.2017 г. обемните концентрации на рутений-106, регистрирани във въздуха на европейски страни, са се намирали в диапазона от десетки микробекерела на кубичен метър (µBq/m3) до десетки милибекерела на кубичен метър (mBq/m3). Най-голямата стойност от 145 mBq/m3 са регистрирани на 30.09.2017 г. в Букурещ, Румъния. Предизвиква безпокойство отсъствието на информация, разкриваща причините за аномално високите стойности на рутений-106  в Румъния.

Членовете на комисията са съгласни с позицията на МААЕ, че изпускането на засечения рутений-106 не може да е свързано с дейността на АЕЦ, защото в АЕЦ рутений-106, като продукт на деленето на урана, присъства изключително в смеси с други изотопи като рутений-103, цезий-137, стронций-90 и много други, които не са били засечени.

Освен това „чист” рутений-106 и препарати, които го съдържат, като правило не се произвеждат от отработено ядрено гориво. Малки концентрации на рутений-106 в смеси от продукти на деление правят процеса по извличането му от отработеното ядрено гориво и последващото изработване на препарати изключително трудоемко и скъпоструващо.

От гореизложеното следва, че източник на изпускането не могат да бъдат предприятия, които се занимават с преработката на отработено ядрено гориво, защото, както и в случая с АЕЦ, рутений-106 не може да постъпи във въздуха без посочените по-горе продукти на делене, чиято активност обикновено е по-голяма, отколкото активността на рутения. Tрябва да се подчертае, че ПО „Маяк” не произвежда „чист” рутений-106.

В Русия „чистият рутений-106 за медицински цели се получава чрез облъчване на специални мишени във високопоточни ядрени реактори с последващо отделяне с радиохимични методи. Максималната активност на получаемите партиди от препаратите не превишават няколко десетки мили кюри (milliCi), а максималната сумарна активност на медицинския рутений-106, произвеждан в Русия за една година не надвишава 1 кюри. Mедицинските институти също не могат да бъдат считани за източник на изпускане, заради много ниското ниво на радиоактивност на рутений-106, който те използват.

През октомври 2017 г. френският Институт за радиологична защита и ядрена безопасност (IRSN) и германският Федерален офис за радиационна защита (BfS) публикуваха резултатите от компютърно симулирано моделиране за идентификация на потенциални региони на местонахождението на източника на излъчване на рутений-106 на базата на измервания на проби от въздуха в Европа. В информациите се посочваше, че предполагаемият източник може да се намира на територията на Руската федерация между Волга и Урал. В прессъобщението на IRSN от 09.11.2017 г. се съобщаваше, че според изчисленията на специалистите от института активността на рутений-106 на мястото на изхвърляне трябва да е била от 100 to 300 TBq (от 2700 до 8100 Ci).

Членовете на комисията са съгласни с извода за нивото на активност на предполагаемия източник. По изчисленията на ИБРАЕ РАН, ако източникът на изпускане на „чистия” рутений-106 се е намирал между Волга и Урал, както е заявено от IRSN, активността на изхвърления в атмосферата „чист” рутений-106 трябва да е била от порядъка на хиляди кюри.

На основата на това комисията може да направи следните изводи: ако „аварийните изпускания” с такава активност са се случили в ПО „Маяк, то попадането на рутений-106 в почвата в град Озьорск и другите близки населени пунктове би било съществено по-високо, отколкото в Европа. Тези попадания биха били регистрирани от комисията по време на подбора и измерванията на пробите в периода на работа ѝ. Попадане в почвата би могло да бъде проследено и днес. Това задължително биха открили и надзорните органи: ФМБА на Русия, Роспотребнадзор, Росгидромет. Това не се наблюдава.

Ако „аварийните изпускания” на такава активност са се случили в ПО „Маяк”, то показанията на автоматизираните системи за контрол на технологичните процеси и радиационните параметри биха били  десетки и стотици пъти по-високи, показва оценката на комисията. Мощността на дозите на гама излъчването би се увеличила в помещенията на инсталациите, особено в местата, където минават вентилационните тръби. Автоматизираните системи за радиационен контрол на работните места на персонала задължително биха показали превишаване на контролните нива, би заработила и съответната сигнализация и информацията за тези факти би била достъпна за голямо количество хора, работещи в предприятието. Да се скрие такава ситуация е невъзможно. Персоналът на ФГУП ПО „Маяк” и жителите на град Озьорск научават, че на предприятието се приписва голяма авария от средствата за масова информация.

Освен това членовете на комисията са съгласни със специалистите от  IRSN, че при авария, подобна на тази, която са изчислили, трябва да настъпи евакуация на населението на град Озьорск. Ако в такива случаи не се провежда евакуация или тя се забавя, то задължително се открива постъпване, в този случай на рутений-106, в организма на персонала на предприятието. В организма на 250 сътрудници на ПО „Маяк”, в това число и на работещите в Радиохимическия завод, преминали през контрола на спектрометър през октомври-ноември 2017 г., не са открити никакви следи от рутений-106. Изследването е проведено от специалистите от Южно-уралския институт за биофизика на ФМБА на Русия. Този институт е единствената независима в страната организация, която е акредитирана в областта „Индивидуална дозиметрия на лица от персонала и населението”.

Според резултатите от мониторинга, предоставен от Росгидромет, обемната активност на рутений-106 (десетки mBq/m3) в Южен Урал практически съвпада със стойностите, измерени в Европа. Особеност на ситуацията е отсъствието на участъци с повишен радиационен фон между Южен Урал и Източна Европа, които неизбежно биха се образували  ако източникът на излъчване бе разположен на повърхността или близо до повърхността в Южен Урал.

Отчитайки, че тези територии се намират на разстояние повече от 2500 км, може да се предположи наличието на друг източник на изхвърляне, който е външен по отношение на упоменатите територии. Такъв източник може да бъде изгарянето в атмосферата на изкуствен спътник (или негова част), на борда на който се е намирал източник на рутений-106 с висока сумарна активност.